ANUNCI PEL QUAL ES CONVOCA LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA “INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS”
12/09/2018

ANUNCI DE L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS, PEL qual ES CONVOCA LA LICITACIÓ PER A l'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA “INSTALACIÓ D'ASCENSOR EN L'AJUNTAMENT D'ALBALAT DELS TARONGERS”

Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació:

a) Organisme: Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

b) Dependència que tramita l'expedient: Alcaldia

c) Obtenció de documentació i informació:

Portal de la Contractació Pública de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers: www.albalatdelstarongers.es

d) Nombre d'expedient: PASS 7/2018

Objecte del contracte:

a) Tipus: Obra.

b) Descripció: Instal·lació d'ascensor en l'ajuntament d'Albalat dels Tarongers

c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d'unitats: No.

d) Lloc d'execució/lliura: Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

i) Termini d'execució/lliura: L'acordat, termini límit el 22 d'octubre de 2018.

f) Admissió de pròrroga: No.

g) Establiment d'un acord marc (si escau): No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició (si escau): No.

i) CPV (referència de nomenclatura): 45000000-7, 45313100-5

j) Compra pública innovadora: No.

Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Urgent.

b) Procediment: Obert simplificat abreujat.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació, si escau:

Redistribució d'espais.
Oferta econòmica.
Reducció del termini d'execució.
Manteniment posterior de l'ascensor.

Valor benvolgut del contracte:

42.070,04 € (IVA incl.)

Pressuposat base de licitació:

Import de licitació (IVA excl.)

Importe IVA (21%)

Pressupost total base de licitació

Total: 34.768,63 €

Total: 7.301,41 €

Total: 42.070,04 €

Garanties exigides:

Provisional: No.

Definitiva: 5 per 100 de l'import d'adjudicació del contracte, IVA exclòs, que podrà incrementar-se segons l'establit en el següent apartat.

Complementària: No.

Requisits específics del contractista:

Capacitat per a contractar.

Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: Fins a les 14:00 hores del dia 26 de setembre de 2018.

b) Modalitat de presentació. Licitació electrònica: No.

Les ofertes es presentaran, en tots els casos, de forma presencial en el Registre de l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.

c) Lloc de presentació:

Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

Plaza Pla del Molí 1, 46591 - Albalat dels Tarongers (València)

d) Nombre previst d'empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No procedeix.

i) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seua oferta: Sis mesos.

Obertura d'ofertes:

El dia 27 de setembre a les 13 hores, en l'Ajuntament d'Albalat dels Tarongers.

Data de Publicacions en el Perfil del Contractant:

El dia 12 de setembre de 2018.

Altres informacions:

Termini per a la presentació de reclamació: Quinze dies hàbils, en els termes previstos en l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per a interposar el recurs contra l'anunci de licitació, començant el termini a explicar a partir de l'endemà a la data de la seua publicació en el perfil de contractant.

Servei que pot facilitar informació sobre la presentació del recurs especial en matèria de contractació:

Ajuntament d'Albalat dels Tarongers

Plaza Pla del Molí 1, 46591 - Albalat dels Tarongers (València)

Telèfon: 962628201.

Adreça Internet: www.albalatdelstarongers.net

Albalat dels Tarongers, 12 de setembre de 2018.- Alcaldessa, Sra. Maite Pérez Furió.

ENLLAÇ AL PERFIL DEL CONTRACTANT: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detall_licitacion&...

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30