OBERTA BORSA DE TREBALL CEL·LADOR DE PISCINA 2018 I PEONS
16/05/2018

TOTS ELS INTERESSATS A REALITZAR EL TREBALL DE CEL·LADOR DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT L’ESTIU DE 2018, O TREBALLS DE PEONS GENERALS, CONSISTENTS EN TREBALLS DE NETEJA, PODEN PASSAR A INFORMAR-SE PER L'AJUNTAMENT.

REQUISITS BÀSICS

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea; tot això en els termes previstos en el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  • Tenir  complerts  els  18  anys  d'edat i no excedir d'aquella en què es  pugui  accedir  a  la  Jubilació del Règim General de la Seguretat Social.
  • Estar en possessió, com a mínim, del Certificat d'escolaritat.
  • No patir malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb l'acompliment de les funcions que les impossibilite.
  • No  haver  estat  separat  mitjançant, expedient  disciplinari  del  servei de cap  administració pública, ni trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

La inscripció es realitzarà en aquest Ajuntament en model normalitzat s'acompanyés de Currículum Vitae amb els mèrits que al·lega la persona interessada.

Cada sol·licitant acompanyarà a les sol·licituds un únic exemplar de la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI o passaport.

b) Fotocòpia de Titulació acadèmica aconseguida, com a mínim el certificat d'escolaritat.

c) Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits declarats.

d) Per la baremació de mèrits de l'experiència professional serà necessària la vida laboral o certificació d'empresa.

e) DARDE (Certificat d'estar inscrit com a demandant d'ocupació)

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL 16 AL 29 DE MAIG.
 

                                                         

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31