Primer període: Impost de Vehícles de Tracció Mecànica

Segon període: Taxa de Tractament de Residus Urbans

Tercer període: Impost de Béns Immobles i Rústics

Click aquí: Calendari Fiscal y domiciliacions 2023