Per Resolució de 7 de setembre de 2018 de la Presidència de la Generalitat, davant la impossibilitat material de poder arribar al total compliment del termini previst en la convocatòria per a l’efectiva (31/10/2018) i total execució de les obres objecte de l’ajuda (…) fa necessari la modificació del termini contemplat en l’article 8 de la convocatòria, ampliant aquest termini de presentació de documentació per a justificar la subvenció.

D’aquesta manera es corregeix l’últim paràgraf de l’article 8 de la Convocatòria de la subvenció, quedant de la següent manera:
“El termini de presentació de documents per a justificar la subvenció finalitzara el 20 de desembre de 2018, havent d’estar finalitzada l’actuació a subvencionar amb anterioritat a aquesta data. La quantia a justificar es correspondrà amb l’import de la despesa de l’actuació subvencionable.”

Per tot l’anterior, es modifica anunci, plecs i altres documents relatius a la licitació de l’obra “Instal·lació d’ascensor en l’ajuntament d’Albalat dels Tarongers”, establint els següents terminis:

Data prevista d’inici del procés d’adjudicació: 11/10/2018
Termini d’execució: Fins al 10/12/2018
Termini d’obtenció de plecs: Fins al 03/10/2018 a les 14 h.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 04/10/2018 a les 14 h.