ES COMUNICA A TOTS/ES ELS INTERESSATS/DES QUE REUNISQUEN ELS REQUISITS, I QUE ESTIGUEN INTERESSATS/DES A OPTAR A LES AJUDES MUNICIPALS PER AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC PER A VIATGERS/ES SOTA DEMANDA, DESTINADA A PERSONES EMPADRONADES EN AQUEST MUNICIPI D’ALBALAT DELS TARONGERS.

 

 El servei de transport estarà vigent fins al 31 d’agost de 2024 o una vegada esgotada la partida pressupostària per a aquest.

 

La sol·licitud es presentarà juntament amb la documentació requerida en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers. En el cas d’urgència sobrevinguda, els usuaris podran utilitzar el servei sense prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, havent de justificar posteriorment la necessitat del servei.

 

 

BASE REGULADORA Y CONVOCATORIA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE BAJO DEMANDA

ANEXO I. SOLICITUD AYUDA TRANSPORTE BAJO DEMANDA