EDICTE DE DIPUTACIÓ

Per Decret numero 14.952 de 22 de novembre de 2023 de la Diputació de València, s’ha disposat posar al cobrament, entre els dies 1 de març i 2 de maig, ambdós inclusivament, de 2024, la recaptació dels tributs de les entitats locals que han delegat en la Diputació aquesta funció i que es relacionen al final.
Els contribuents hauran d’efectuar el pagament mitjançant qualsevol mètode de pagament disponible en les següents entitats:
– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
– Banco Santander
– Banc Sabadell
– Caixa Ontinyent
– Correos Pay
– Caixabank
– Cajamar
– Caixa Popular
– Caja Rural de Torrent
També poden pagar a través d’internet en la pàgina web de la Diputació de València: https://www.sede.dival.es/pagorecibo.
Per a efectuar el pagament els interessats rebran per correu ordinari un document que, degudament diligenciat per l’entitat col·laboradora, servirà de justificant del pagament. Aquells que no el reben o l’extravien, podran obtindre un altre per mitjà de l’enllaç de la nostra seu electrònica: https://www.sede.dival.es/oficinatributaria, sol·licitar-ho en el telèfon 963 000 500 o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària recomanant concertar una cita prèvia en https://citaprevia.dival.es/ o trucant al telèfon indicat anteriorment.
Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, els deutes no satisfets s’exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del període executiu que els corresponguen, els interessos de demora fins al seu pagament i, si és el cas, les costes que es produïsquen. Tot això, atés allò previst en l’article 161 de la Llei General Tributària.