Com a conseqüència de la publicació del RD 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19 i del Reial decret -llei 8/2020, de 17 de març, de mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’han establit les següents pautes a tindre en compte en el pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica:

  • El pagament del IVTM 2020, que s’anava a carregar el pròxim 1 d’abril, s’ha ampliat fins al dia 1 de juliol de 2020 (BOP Núm. 54 de 18/03/2020)
  • Els rebuts de l’impost de vehicles emesos (enviats amb anterioritat a la situació de l’estat d’alarma) només són vàlids fins al dia 4 de maig, a partir d’aquesta data si paga amb el mateix, s’aplica per defecte el recàrrec del 5%. Pel que informem el contribuent que sol·licite un nou document de pagament si paga després del 4 de maig, per a evitar pagar recàrrec.
  • Pot sol·licitar la domiciliació bancària del seu rebut fins a l’1 de juny.
  • Pot realitzar els seus tràmits on-line en el següent link: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?lang=ca&opcion=listadotributos&tema=/tributs/