Es posa en coneixement la licitació del contracte d’obres  “SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DE LA C/ LLARG; FINALITZACIÓ VORERES RONDA NORD (PPOS 2017/857)” (PASS 8/18).

Es podrà descarregar la documentació associada al procés en https://contrataciondelestado.es

 

MEMÒRIA I PLEC DE CONDICIONS TÉCNIC I ADMINISTRATIVES

PLEC CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS

QUADRE RESUM