Es posa en coneixement la licitació del contracte d’obres “CONDICIONAMENT DEL CAMÍ RURAL CAMÍ DE L’AIGUA AMARGA” (PASS 9/18).

Es podrà descarregar la documentació associada al procés en https://contrataciondelestado.es

 

QUADRE RESUM

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES GENERALS

PLEC CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES PARTICULARS

MEMÒRIA VALORADA